ภาษา

นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก

นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงินลูกค้าต้องยกเลิกการจองห้องพักก่อนการเข้าพัก 30 วัน

หากต้องการขอรับเงินคืน โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • หน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์
  • โทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุในหน้าติดต่อเรา

เรามีกระบวนการคืนเงินที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับท่าน โปรดทราบว่าการยกเลิกหรือการลดจำนวนวันเข้าพักในฤดูกาลท่องเที่ยว (high season) ช่วงที่โรงแรมมีแขกเข้าพักเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการจัดงานออกร้าน หรือการจัดประชุม หรือการไม่ดำเนินการยกเลิกการจองห้องพักภายในวันครบกำหนดยกเลิกที่ระบุไว้ ผู้จองห้องพักจะต้องชําระค่าปรับตามที่โรงแรมกำหนด หากมีค่าปรับเกิดขึ้น ค่าปรับนี้จะนําไปหักออกจากจำนวนเงินที่ลูกค้าชําระไว้

นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขในการยกเลิกการจองห้องพัก การแจ้งยกเลิกการจองห้องพักไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากกระทำก่อนวันครบกําหนดยกเลิกการจองห้องพัก ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่คิดค่าดำเนินการยกเลิกการจอง) ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่เราได้รับใบแจ้งยกเลิก การแจ้งยกเลิกการจองห้องพักหลังจากวันครบกําหนดยกเลิก จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 15 วันและจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

เราจะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน สำหรับกรณีการลดเวลาเข้าพัก(แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน) เป็นจำนวนสุทธิของค่าปรับใดๆ ขอแนะนำให้ท่านแจ้งลดจำนวนวันเข้าพักล่วงหน้า (ด้วยวิธีใดก็ได้ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เพื่อให้เราดำเนินการคืนเงินให้ท่านได้เร็วยิ่งขึ้น  หากการคืนเงินใช้ระยะเวลานานกว่า 10 วัน เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลทันทีที่ได้รับการสอบถาม

ในบางสถานการณ์ เราอาจเสนอและท่านอาจรับบัตรของขวัญหรืออื่นๆแทนการคืนเงิน 

นโยบายการยกเลิกการจองห้องพัก

เราจะไม่คิดค่าดำเนินการสำหรับการยกเลิกการจองห้องพัก เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการยกเลิกการจอง

หากยกเลิกการจองห้องพักหลังวันครบกำหนดการยกเลิกที่ระบุไว้ (รวมถึงคำร้องขอที่ได้ทำขึ้นในช่วงเวลานั้น) ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการยกเลิกเท่ากับการเข้าพัก 1 (หนึ่ง) คืน เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ท่านไม่เข้าพักในโรงแรมตามที่ตกลงไว้ เราจะถือเป็นการยกเลิกการจองห้องพักล่าช้า และคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ อย่างน้อยเท่ากับการเข้าพักหนึ่ง (1) คืน ต่อห้อง เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการสำรองห้องพักจะต้องกระทำกับโรงแรมโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ช่วงเวลาในการเข้าพัก การเช็คเอาต์ก่อนกำหนด การไปถึงล่าช้า หรือการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วน หากมีปัญหาหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจองห้องพักก่อนหน้าวันที่เข้าพักหรือระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราโดยตรง กรุณาแจ้งยกเลิกใดภายในเวลาทำการปกติของเรา คือ เวลา 08:00 – 18:00 น. (GMT+7)

Loading...